Η Εταιρεία

COCO Limassol – Who is it for

Σχετικά με την εταιρεία

Η COCO Collective Ownership Company Limassol Limited (COCO Limassol) είναι μία εταιρεία συλλογικής ιδιοκτησίας, εγγεγραμμένη ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Δι’ Εγγυήσεως Χωρίς Μετοχικό Κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει πως η εταιρεία δεν έχει μετόχους αλλά Μέλη τα οποία είναι και οι νόμιμοι ιδιοκτήτες και δικαιούχοι της. Η COCO Limassol είναι κερδοσκοπική εταιρεία εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών και στο Φόρο Εισοδήματος.

COCO Limassol - About Ownership Structure

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Η COCO Limassol ανήκει στα μέλη της. Όπως σημειώθηκε πιο πάνω, κάθε εγγεγραμμένο μέλος είναι αυτόματα και συνιδιοκτήτης της εταιρείας. Τα μέλη αυτά είναι και δικαιούχοι των οποιονδήποτε κερδών έχει η εταιρεία σε ετήσια βάση.

COCO Limassol - About Business Activities

Επιχειρηματικές δραστηριότητες

Η COCO Limassol δεν εξασκεί οποιεσδήποτε επιχειρηματικές δραστηριότητες και δεν προβαίνει σε οποιασδήποτε μορφής επενδύσεις. Η εταιρεία είναι απλά κάτοχος μετοχών σε εταιρείες οι οποίες αποφασίζουν να προσφέρουν μέρος του μετοχικού τους κεφαλαίου ως δωρεά στην COCO Limassol.

COCO Limassol - About Geographical Cover

Γεωγραφική κάλυψη

Έχοντας ως στόχο την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, η εταιρεία δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή η οποία καλύπτεται από τους σκοπούς και στόχους της. Συγκεκριμένα, η COCO Limassol έχει ορίσει ως περιοχή δράσης της ολόκληρη την περιοχή της Επαρχίας Λεμεσού.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
COCO Limassol geographical cover

Σκοποί & Στόχοι

Επιτροπές Μελών

Η εταιρεία απαρτίζεται από συγκεκριμένες Επιτροπές, τη δημιουργία των οποίων αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο από καιρό σε καιρό, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου του προς επίτευξη των σκοπών και στόχων της COCO Limassol.

Οι Επιτροπές απαρτίζονται από Μέλη της εταιρείας τα οποία κατόπιν αιτήματος, εγκρίνονται για συμμετοχή στις Επιτροπές. Αίτηση για συμμετοχή στις Επιτροπές μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε Μέλος ανά πάσα στιγμή.

Οι υφιστάμενες Επιτροπές της COCO Limassol είναι οι εξής:
COCO Limassol - Committees - Administration
Διαχείριση

Καθήκοντα διαχείρισης της εταιρείας και χρέη Γραμματέα

COCO Limassol - Committees - Financial Control
Οικονομικός Έλεγχος

Οικονομική διαχείριση της εταιρείας, καθήκοντα οικονομικού ελέγχου και χρέη Ταμία

COCO Limassol - Committees - Marketing
Μάρκετινγκ

Διαχείριση εργαλείων μάρκετινγκ της εταιρείας και ανάληψη προωθητικών ενεργειών

COCO Limassol - Committees - Business & Operational Needs
Επιχειρηματικές και Επιχειρησιακές Ανάγκες Περιοχής

Εντοπισμός και προώθηση επιχειρηματικών και επιχειρησιακών αναγκών περιοχής

COCO Limassol - Committees - Sustainable Development Practices
Προώθηση Πρακτικών Αειφόρου Ανάπτυξης

Προώθηση πρακτικών αειφόρου ανάπτυξης σε επιχειρήσεις και σχετική ενημέρωση πολιτών

COCO Limassol - Committees - Conscious Citizen
Συνειδητοποιημένος Πολίτης

Ενημέρωση σε θέματα ενεργού και συνειδητοποιημένου πολίτη και οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων

Ενδιαφέρεσαι να γίνεις Μέλος;

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ