FAQs

Παρακάτω θα βρεις μια λίστα με συχνές ερωτήσεις που μπορεί να προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό που ψάχνεις.

Τι σημαίνει "Είμαστε όλοι συνέταιροι";

Για την COCO Limassol, όλοι οι πολίτες της Επαρχίας Λεμεσού θεωρούνται συνέταιροι υπό την έννοια πως όλοι είμαστε ίσοι συνιδιοκτήτες με κοινούς στόχους: ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας, συνιδιοκτήτες του παρόντος και μέλλοντος αυτής της Περιοχής, που μοιράζονται τον κοινό στόχο της αειφόρου ευημερίας για όλους.

Η COCO Limassol βασίζεται στην αρχή του διαμοιρασμού. Γιατί το εργαλείο αυτό είναι σημαντικό;

Σε ένα κόσμο που το προσωπικό συμφέρον και η απομόνωση του ανθρώπου έχουν γίνει μάστιγα, η COCO Limassol οραματίζεται μια κοινωνία όπου τα μέλη της θα έχουν λόγους και κίνητρα να συνεργάζονται περισσότερο για το συλλογικό καλό. Παρόλο ότι μπορεί να φαντάζει δύσκολο ή και ουτοπικό κάποιος ή κάποια να δώσει μέρος της εταιρείας του, μέρος της δουλειάς του σε τρίτα άτομα, πιστεύουμε πως αυτό θα φαντάζει λιγότερο περίεργο όταν όλο και περισσότεροι αρχίζουν να κάνουν το ίδιο. Κι αυτό γιατί σε αυτή τη φάση θα κατανοήσουμε πως με τον ίδιο τρόπο που εμείς εργαζόμαστε για τους άλλους, ένας μεγάλος αριθμός συνανθρώπων μας θα εργάζεται για εμάς. Και αυτό έμπρακτα θα μας βοηθήσει να δούμε την κοινωνία μας πιο συλλογικά, να δούμε τον συνάνθρωπο μας ως συνέταιρο.

Γιατί η COCO Limassol θέλει να ενδυναμώσει την τοπική οικονομία;

Όπως αναφέρεται και στο όραμα της COCO Limassol, όλο και περισσότερο διεθνώς αναγνωρίζεται πως οι δυνατές τοπικές οικονομίες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά προς τον απώτερο στόχο όλης της ανθρωπότητας σήμερα, που δεν είναι άλλος από τη στροφή στη βιωσιμότητα. Δυνατές τοπικές οικονομίες μπορούν να συμβάλουν στην ενδυνάμωση των ανθρώπων και του κοινωνικού ιστού, καθώς και στην προώθηση μιας αρμονικότερης συνύπαρξης μας με το φυσικό περιβάλλον.

Πως η COCO Limassol μπορεί να ενδυναμώσει την οικονομία της Επαρχίας Λεμεσού;

Η COCO Limassol θέλει να δημιουργήσει τα κίνητρα εκείνα που θα βοηθήσουν τους πολίτες της Επαρχίας Λεμεσού να κάνουν στροφή στα τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό θέλουμε να το πετύχουμε κάνοντας τους πολίτες συνιδιοκτήτες των τοπικών επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, όσο οι τοπικές επιχειρήσεις αυξάνουν τις πωλήσεις τους, τόσο η τοπική κοινωνία θα επωφελείται αφού θα είναι συμμέτοχος των εταιρειών αυτών. Τα οφέλη αυτά δεν περιορίζονται μόνο σε οικονομικά κέρδη αλλά η ενδυναμωμένη τοπική οικονομία και αλληλοϋποστήριξη με την τοπική κοινωνία θα επιφέρουν επίσης κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Πως η COCO Limassol κάνει τα Μέλη της συνιδιοκτήτες της τοπικής οικονομίας;

Η COCO Limassol χρησιμοποιεί ένα υφιστάμενο μοντέλο νομικού προσώπου, την Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Δι’ Εγγυήσεως Χωρίς Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται κατά κόρον για τη σύσταση συνδέσμων και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Τέτοιες εταιρείες δεν έχουν μετόχους αλλά μέλη τα οποία είναι και οι νόμιμοι ιδιοκτήτες και δικαιούχοι της. Η COCO Limassol, με την ενέργειά της να μην προβεί σε αλλαγή του κερδοσκοπικού της χαρακτήρα, έχει το δικαίωμα να κατέχει μετοχές σε άλλους κερδοσκοπικούς οργανισμούς, να δημιουργεί κέρδη και να διανέμει τα κέρδη αυτά στα Μέλη της. Τα κέρδη της εταιρείας προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα μερίσματα που εισπράττει από τις Συμμετέχουσες Εταιρείες.

Μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι της Επαρχίας Λεμεσού έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν ως Μέλη;

Ως Μέλη της COCO Limassol μπορούν να εγγραφούν όσοι δύναται να έχουν ενδιαφέρον αλλά και συνεισφορά στην ενδυνάμωση της οικονομίας της Επαρχίας Λεμεσού. Ως εκ τούτου, εκτός από τους μόνιμους κάτοικους της επαρχίας, η εταιρεία δέχεται ως Μέλη της και άτομα τα οποία μπορεί να μην είναι κάτοικοι της Επαρχίας Λεμεσού αλλά κατέχουν τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας με εγγεγραμμένη διεύθυνση εντός της Περιοχής. Αυτά τα άτομα ήδη συνεισφέρουν και έχουν το ειδικό ενδιαφέρον να στηρίξουν την τοπική οικονομία της Περιοχής και οι εταιρείες τους αποτελούν εν δυνάμει Συμμετέχουσες Εταιρείες της COCO Limassol. Εξυπακούεται πως εφόσον πληρείται ένα από τα 2 κριτήρια εισδοχής Μέλους, η COCO Limassol δεν κάνει οποιαδήποτε διάκριση στην εθνικότητα ή χώρα διαμονής του ενδιαφερόμενου ατόμου.

Από τη στιγμή που κάποιος εγγραφεί στη COCO Limassol, για πόσο καιρό διαρκεί η ιδιότητα μέλους του;

Η ιδιότητα μέλους στη COCO Limassol ισχύει για όσο διάστημα παραμένει σε ισχύ το κριτήριο βάσει του οποίου ένα άτομο έγινε δεκτό ως Μέλος. Όταν τα δεδομένα βάσει των οποίων ένα άτομο έγινε Μέλος της COCO Limassol έχουν αλλάξει (π.χ. αλλαγή μόνιμης κατοικίας, πώληση μετοχών σε εταιρεία με έδρα τη Λεμεσό), το Μέλος πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία προκειμένου να ενημερωθεί το μητρώο Μελών. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη αλλαγή ακυρώνει τα κριτήρια βάσει των οποίων το άτομο έγινε μέλος, τότε το Μέλος θεωρείται ότι έχει διαγραφεί από το μητρώο Μελών κατά την ημερομηνία της αλλαγής των στοιχείων, ακόμη και αν αυτή η αλλαγή περιήλθε εις γνώση της COCO Limassol σε μεταγενέστερο στάδιο.

Επιπλέον, για να διασφαλιστεί ότι τα κέρδη διανέμονται στα νόμιμα μέλη της εταιρείας, κατά τις περιόδους διανομής κερδών, κάθε Μέλος θα πρέπει να αποδείξει ότι το κριτήριο βάσει του οποίου εγκρίθηκε ως Μέλος εξακολουθεί να ισχύει. Για το σκοπό αυτό, τα μέλη θα πρέπει να προσκομίζουν τα ακόλουθα:

  • Για μόνιμους κατοίκους της Επαρχίας Λεμεσού: Στοιχείο ταυτοποίησης και πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφελείας (3 μήνες) στο όνομα του Μέλους ή του προσώπου που αναγράφεται στην αίτηση
  • Για μετόχους σε εταιρείες με έδρα τη Λεμεσό: Στοιχείο ταυτοποίησης και πρόσφατο Πιστοποιητικό Μετόχων

Γιατί μια εταιρεία να δώσει μετοχές στη COCO Limassol;

Για να γίνει μια εταιρεία Συμμετέχουσα Εταιρεία θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να έχει το εγγεγραμμένο της γραφείο εντός της Επαρχίας Λεμεσού. Δίνοντας μετοχές στη COCO Limassol μια εταιρεία ουσιαστικά δίνει μετοχές στους πολίτες της Επαρχίας Λεμεσού και τους κάνει συνιδιοκτήτες και συνεταίρους της. Με αυτό το τρόπο θα επιτύχει να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των επιχειρήσεων που δεν εδρεύουν στην Περιοχή αλλά και αυτών που δεν είναι Συμμετέχουσες Εταιρείες, διευρύνοντας έτσι τον κύκλο των δυνητικών πελατών της στη βάση των μελών της COCO Limassol. Περισσότερα για τους λόγους ένταξης ως Συμμετέχουσα Εταιρεία μπορείς να βρεις εδώ.

Τι γίνεται αν μια εταιρεία θέλει τις μετοχές της πίσω;

Οι μέτοχοι της Συμμετέχουσας Εταιρείας διατηρούν το δικαίωμα όπως ανά πάσα στιγμή ζητήσουν, με γραπτή τους ειδοποίηση προς την COCO Limassol, τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των μετοχών της εταιρείας τους πίσω σε αυτούς, χωρίς καμιά προειδοποίηση προηγουμένως και χωρίς καμία εξήγηση.

Ένα Μέλος είναι αναγκασμένο να αγοράζει μόνο από Συμμετέχουσες Εταιρείες για να λαμβάνει μερίδιο από τα κέρδη της COCO Limassol;

Το μοντέλο της COCO Limassol βασίζεται στις ελεύθερες αγορές και την ελεύθερη βούληση. Επιδίωξη του μοντέλου δεν είναι να αναγκάσει αλλά να δημιουργήσει τα κίνητρα που θα επιφέρουν αλλαγές τόσο στις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών όσο και στην παραγωγική διαδικασία με στόχο πιο βιώσιμες επιλογές. Ως εκ τούτου, το κάθε εγγεγραμμένο Μέλος θα λαμβάνει μερίδιο στα κέρδη της εταιρείας ανεξάρτητα από τις καταναλωτικές του προτιμήσεις. Η επιδίωξη όμως είναι να αντιληφθούν τα Μέλη πως όσο στηρίζουν τις δικές τους επιχειρήσεις, τόσο θα αυξάνονται τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά τους κέρδη.

Θα πρέπει μια εταιρεία να εφαρμόζει πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης για να γίνει αποδεκτή ως Συμμετέχουσα Εταιρεία;

Στόχος της COCO Limassol είναι η εφαρμογή σωστών προτύπων επιχειρηματικότητας καθώς και βέλτιστων πρακτικών αειφόρου ανάπτυξης από όλες τις Συμμετέχουσες Εταιρείες. Η COCO Limassol θέλει να καταστεί αρωγός στην προσπάθεια αυτή αλλά κατανοεί πως ο δρόμος μέχρι την πλήρη κάλυψη του στόχου αυτού είναι μακρύς. Ως εκ τούτου, όλες οι εταιρείες που επιθυμούν να γίνουν Συμμετέχουσες Εταιρείες θα γίνονται αποδεκτές αλλά καλούνται να συμβάλουν εθελοντικά στην εκπλήρωση των στόχων και σκοπών της COCO Limassol μέσω της προώθησης και εφαρμογής βιώσιμων πρακτικών στις δραστηριότητές τους, οι οποίες θα συμβάλλουν στην προστασία και βελτίωση του κοινωνικού ιστού της Περιοχής, του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της τοπικής οικονομίας.

Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των Συμμετεχουσών Εταιρειών υπό τη COCO Limassol;

Οι εταιρείες θα πρέπει να διατηρούν τον παραδοσιακό κύριο στόχο τους, που είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων τους. Ως Συμμετέχουσες Εταιρείες, η μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων έχει διαφορετικό νόημα. Συμμέτοχοι των εταιρειών αυτών είναι πλέον οι ντόπιοι πολίτες και ως εκ τούτου η μεγιστοποίηση της αξίας των μετοχών τους αποκτά κοινωνική διάσταση και συνεισφορά. Επιπρόσθετα, θα είναι πλέον ευκολότερο για τις εταιρείες να δουν και να κατανοήσουν την αξία ως έναν τρισδιάστατο όρο, με τους πολίτες να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι με το έργο της εταιρείας όταν αυτή μεγιστοποιεί όχι μόνο τα οικονομικά τους κέρδη, αλλά εξίσου και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά τους κέρδη.

Μπορεί μια εταιρεία χωρίς μετοχικό κεφάλαιο να γίνει Συμμετέχουσα Εταιρεία;

Όχι. Η COCO Limassol είναι μια πλατφόρμα συλλογικής ιδιοκτησίας που στόχος της είναι να καταστήσει τους πολίτες συνιδιοκτήτες και συνδικαιούχους των τοπικών επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, αν δεν μπορούν τα Μέλη να έχουν έμπρακτη συμμετοχή στα κέρδη μιας εταιρείας, αυτή δεν μπορεί να γίνει Συμμετέχουσα Εταιρεία.

Γιατί η COCO Limassol δεν προβαίνει η ίδια σε επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες;

Η COCO Limassol υπάρχει ως πλατφόρμα συλλογικής ιδιοκτησίας και αναδιανομής της αξίας που παράγει η τοπική οικονομία στους κατοίκους της Επαρχίας Λεμεσού. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητές της περιορίζονται μόνο στα ακόλουθα:

  • Εγγραφή Μελών έναντι τέλους εγγραφής
  • Πώληση προωθητικών προϊόντων της Εταιρείας
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρείας


Η εταιρεία δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική/ κερδοσκοπική δραστηριότητα για τους εξής λόγους:

  1. Η εταιρεία δεν ιδρύθηκε για να ανταγωνιστεί τον οποιονδήποτε αλλά για να δημιουργήσει τα κίνητρα, τις συνθήκες και τη δυναμική μέσα στις αγορές έτσι ώστε να αναπτυχθούν περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις σε υφιστάμενους αλλά και νέους οικονομικούς τομείς
  2. Η εταιρεία δεν λειτουργεί ως παραδοσιακό συνεργατικό ίδρυμα αλλά επιδιώκει να κάνει την τοπική κοινωνία συνέταιρους σε εταιρείες που αναπτύσσει η ελεύθερη αγορά της τοπικής οικονομίας
  3. Η μη ανάμειξη σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και επενδύσεις σημαίνει αποφυγή της οποιασδήποτε κατάχρησης ή/ και κακοδιαχείρισης των χρημάτων της εταιρείας

Δεν βρίσκεις τις πληροφορίες που ψάχνεις;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ