Γίνε Συμμετέχουσα Εταιρεία

Γιατί;

Γίνετε Συμμετέχουσα Εταιρεία για να προωθήσετε περαιτέρω την εταιρεία σας, να απολαμβάνετε τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, αλλά και να γίνετε αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής και περιβαλλοντικής αλλαγής που οραματιζόμαστε. Στόχος είναι η εταιρεία σας να απολαμβάνει περισσότερη στήριξη όσο περισσότερο η COCO Limassol επιτυγχάνει τους σκοπούς και στόχους της. Πιο συγκεκριμένα, οι Συμμετέχουσες Εταιρείες αναμένεται να επωφεληθούν από τα ακόλουθα:

Αυξημένο αριθμό πελατών στη βάση των Μελών της COCO Limassol
Προβολή της εταιρείας μέσω διαφόρων προωθητικών ενεργειών της COCO Limassol (μητρώο εταιρειών, ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκδηλώσεις, κλπ.)
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστών της οι οποίοι δεν έχουν την έδρα τους εντός της περιοχής ή δεν συμμετέχουν στην COCO Limassol
Αυξημένη στήριξη για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της από την τοπική κοινωνία
Κουλτούρα συνεργασίας, αλληλοϋποστήριξης και κοινής ανάπτυξης με άλλες εταιρείες
Ευκαιρίες για ανάπτυξη περαιτέρω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Βελτιωμένες υποδομές και συνθήκες για διενέργεια των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στην περιοχή
Δυνατότητα εγγραφής των μετόχων της ως Μέλη της COCO Limassol
COCO Limassol - Become a Participating Company – Rights

Δικαιώματα Συμμετεχουσών Εταιρειών

1

Η COCO Limassol υποχρεούται να προωθήσει την Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της αλλά και μέσω οποιασδήποτε άλλης ευκαιρίας για συλλογική προώθηση των Συμμετεχουσών Εταιρειών.
2

Η Συμμετέχουσα Εταιρεία δεν είναι υπόχρεα να δίδει οποιαδήποτε οικονομικά στοιχεία στην COCO Limassol.
3

Η COCO Limassol δεν έχει δικαίωμα οποιασδήποτε παρέμβασης ή λόγου στις δραστηριότητες και/ ή αποφάσεις της Εταιρείας.
4

Οι μέτοχοι της Συμμετέχουσας Εταιρείας διατηρούν το δικαίωμα όπως ανά πάσα στιγμή ζητήσουν, με γραπτή τους ειδοποίηση προς την COCO Limassol, τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των μετοχών της εταιρείας τους πίσω σε αυτούς, χωρίς καμιά προειδοποίηση προηγουμένως και χωρίς καμία εξήγηση.
5

Η COCO Limassol δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις μετοχές της Συμμετέχουσας Εταιρείας ως ενέχυρο για τη σύναψη δανείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να δεσμεύσει και/ ή πωλήσει και/ ή μεταβιβάσει τις μετοχές.
COCO Limassol - Become a Participating Company – Obligations

Υποχρεώσεις Συμμετεχουσών Εταιρειών

1

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, η Συμμετέχουσα Εταιρεία οφείλει να ενημερώσει τη COCO Limassol σε περίπτωση που η αύξηση αυτή έχει ως συνεπακόλουθο τη μείωση του ποσοστού της COCO Limassol στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
2

Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση αλλά καλείται να συμβάλει εθελοντικά στην εκπλήρωση των στόχων και σκοπών της COCO Limassol μέσω της προώθησης και εφαρμογής βιώσιμων πρακτικών στις δραστηριότητές της, οι οποίες θα συμβάλλουν στην προστασία και βελτίωση του κοινωνικού ιστού της Περιοχής, του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της τοπικής οικονομίας.

Ποιος μπορεί να γίνει Συμμετέχουσα Εταιρεία

Για να μπορεί κάποιος να συμβληθεί με τη COCO Limassol και να γίνει Συμμετέχουσα Εταιρεία θα πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο με μετοχικό κεφάλαιοτου οποίου το εγγεγραμμένο γραφείο βρίσκεται εντός της Περιοχής της COCO Limassol. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε περαιτέρω τη διαδικασία.

Πώς;

Οι εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να συμβληθούν με τη COCO Limassol δίνουν το δικαίωμα στην COCO Limassol και τα μέλη της να γίνουν μέτοχοι της εταιρείας. Αυτό γίνεται είτε με μεταβίβαση μετοχών από τους υφιστάμενους μετόχους, είτε με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο παραχωρείται δωρεάν στη COCO Limassol. Σε κάθε περίπτωση η μεταβίβαση γίνεται οικειοθελώς και στη βάση συγκεκριμένης συμφωνίας που διαφυλάσσει τα δικαιώματα της Συμμετέχουσας Εταιρείας.

Χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ